Algemene voorwaarden Webwinkel 

ENGLISH version - scroll down!

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 1. Definities
  1. PAUL SEGERS: gevestigd te HELMOND en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17246993 handelend onder de naam UDC-Productions & UDC-Publishing. 
  2. Website: de website van UDC-Publishing, te raadplegen via www.udc-publishing.com en alle bijbehorende subdomeinen. 
  3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met UDC-Publishing en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
  4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen UDC-Publishing en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van UDC-Publishing zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor UDC-Publishing slechts bindend, indien en voor zover deze door UDC-Publishing uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Prijzen en informatie
  1. Alle op de Website en in andere van UDC-Publishing afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. UDC-Publishing kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van UDC-Publishing afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. UDC-Publishing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van UDC-Publishing en het voldoen aan de daarbij door UDC-Publishing gestelde voorwaarden.
  2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt UDC-Publishing onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft UDC-Publishing het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  4. UDC-Publishing kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien UDC-Publishing op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Registratie
  1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeld mogelijkheid op de Website.
  2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. UDC-Publishing is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
  4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of UDC-Productions daarvan in kennis te stellen, zodat UDC-Publishing gepaste maatregelen kan nemen.
 6. Uitvoering Overeenkomst
  1. Zodra de bestelling door UDC-Publishing is ontvangen, stuurt UDC-Publishing de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. UDC-Publishing is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 
  4. Indien UDC-Publishing de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  5. UDC-Publishing raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
  6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  7. UDC-Publishing is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 7. Herroepingsrecht
  1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met UDC-Publishing binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  1. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft UDC-Publishing een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
  2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  3. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  4. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan UDC-Publishing, of op andere ondubbelzinnige wijze aan UDC-Publishing kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. UDC-Publishing bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

   Producten kunnen geretourneerd worden naar:

   UDC-Publishing
   Dijksestraat, 29B
   5701AJ, HELMOND
  5. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft UDC-Publishing de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij UDC-Publishing aanbiedt het product zelf af te halen, mag UDC-Publishing wachten met terugbetalen tot UDC-Publishing het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  6. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 
  7. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 1. Betaling
  1. Klant dient betalingen aan UDC-Publishing volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. UDC-Publishing is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de UDC-Publishing is gewezen op de te late betaling en UDC-Publishing de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is UDC-Publishing gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. UDC-Publishing kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 2. Garantie en conformiteit
  1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door UDC-Publishing een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
  2. UDC-Publishing staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat UDC-Publishing er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt UDC-Publishing daarvan in kennis te stellen.
  4. Indien UDC-Publishing de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 3. Garantie bij zakelijke aankopen
  1. UDC-Publishing staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat UDC-Publishing er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.  
  2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt UDC-Publishing daarvan in kennis te stellen. 
  3. Indien UDC-Publishing de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
 4. Klachtenprocedure
  1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van UDC-Publishing, dan kan hij bij UDC-Publishing telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  2. UDC-Publishing geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal UDC-Publishing binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. De totale aansprakelijkheid van UDC-Publishing jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
  3. Aansprakelijkheid van UDC-Publishing jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op UDC-Publishing jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UDC-Publishing.
  5. De aansprakelijkheid van UDC-Publishing jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant UDC-Publishing onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en UDC-Publishing ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat UDC-Publishing in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij UDC-Publishing meldt.
  7. In geval van overmacht is UDC-Publishing niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 6. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
  1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van UDC-Publishing totdat alle vorderingen die UDC-Publishing op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
  2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
  3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van UDC-Publishing te bewaren.
  4. UDC-Publishing is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
  5. Zakelijke Klant zal UDC-Publishing te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van UDC-Publishing.
 7. Persoonsgegevens
  1. UDC-Publishing verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
 8. Slotbepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar UDC-Publishing gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

UDC-Publishing
Dijksestraat, 29B
5701AJ, HELMOND

Telefoon: 0630733100
E-mail: info@udc-productions.com

KvK-nummer: 17246993
Btw-nummer: NL001691357B70

 

ENGLISH VERSION:

Below you will find our General Terms and Conditions. These always apply if you use or place an order via our Website. The General Terms and Conditions contain important information for you as a buyer. Please read this carefully. We also recommend that you save or print these terms and conditions so that you can read them again at a later time.

1. Definitions

1. PAUL SEGERS: established in HELMOND and registered with the Chamber of Commerce under registration number 17246993 trading under the name UDC-Productions & UDC-Publishing.
2. Website: the website of UDC-Publishing, which can be consulted via www.udc-publishing.com and all associated subdomains.
3. Customer: the customer who, whether or not acting in the exercise of a profession or business, enters into an Agreement with UDC Publishing and/or has registered on the Website.
4. Agreement: any agreement or agreement between UDC Publishing and the Customer, of which agreement the General Terms and Conditions form an integral part.
5. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions.

2. Applicability of Terms and Conditions

1. The General Terms and Conditions apply to all offers, Agreements and deliveries of UDC Publishing, unless expressly agreed otherwise in writing.
2. If the Customer includes provisions or conditions in its order, confirmation or notification containing acceptance that deviate from or do not appear in the General Terms and Conditions, these are only binding on UDC-Publishing if and insofar as they are expressly written by UDC-Publishing. accepted.
3. In the event that specific product or service conditions also apply in addition to these General Terms and Conditions, those conditions also apply, but in the event of conflicting conditions, the Customer can always invoke the applicable provision that is most favourable to him. 

3. Prices and information

1. All prices stated on the Website and in other materials originating from UDC Publishing include VAT and, unless stated otherwise on the Website, other levies imposed by the government.
2. If shipping costs are charged, this will be clearly stated in good time before the Agreement is concluded. In addition, these costs will be shown separately in the ordering process.
3. The content of the Website has been compiled with the greatest care. However, UDC Publishing cannot guarantee that all information on the Website is correct and complete at all times. All prices and other information on the Website and in other materials originating from UDC Publishing are therefore subject to obvious programming and typing errors.
4. UDC Publishing cannot be held responsible for (color) deviations as a result of screen quality.

4. Conclusion of Agreement

1. The Agreement is concluded at the moment of acceptance by the Customer of the offer of UDC Publishing and the fulfilment of the conditions set by UDC Publishing.
2. If the Customer has accepted the offer electronically, UDC-Publishing will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the Customer has the option to dissolve the Agreement.
3. If it appears that when accepting or otherwise entering into the Agreement, the Customer has provided incorrect information, UDC Publishing has the right to fulfil its obligation only after the correct information has been received.
4. UDC Publishing can inform itself within legal frameworks whether the Customer can meet its payment obligations, but also of all facts and factors that are important for a responsible conclusion of the Agreement. If UDC Publishing has good reasons not to enter into the Agreement on the basis of this investigation, it is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the execution, such as advance payment. 

5. Registration

1. In order to make optimal use of the Website, the Customer can register via the registration form/account registration option on the Website.
2. During the registration procedure, the Customer chooses a username and password with which he can log in to the Website after registration. Customer is responsible for choosing a sufficiently reliable password.
3. Customer must keep his login details, username and password strictly secret. UDC Publishing is not liable for misuse of the login details and may always assume that a Customer who registers on the Website is actually that Customer. Everything that happens through Customer's account is the responsibility and risk of Customer.
4. If the Customer knows or suspects that his login details have come into the hands of unauthorised persons, he must change his password and/or inform UDC-Productions thereof as soon as possible, so that UDC-Publishing can take appropriate measures.

6. Execution of the Agreement

1. As soon as the order has been received by UDC-Publishing, UDC-Publishing will send the products as soon as possible with due observance of the provisions of paragraph 3 of this Article.
2. UDC Publishing is entitled to engage third parties in the performance of the obligations arising from the Agreement.
3. In good time before the Agreement is concluded, the Website clearly describes how delivery will take place and within what period the products will be delivered. If no delivery period has been agreed or stated, products will in any case be delivered within 30 days.
4. If UDC Publishing is unable to deliver the products within the agreed term, it will inform the Client accordingly. In that case, the Customer can agree to a new delivery date or he is given the option to dissolve the Agreement free of charge.
5. UDC-Publishing advises the Customer to inspect the delivered products and to report the defects found within a reasonable time, preferably in writing. See the Article on warranty and conformity in more detail.
6. As soon as the products to be delivered have been delivered to the specified delivery address, the risk with regard to these products is transferred to the Customer. If expressly agreed otherwise, the risk will pass to the Customer sooner. If the Customer decides to collect the products, the risk is transferred upon transfer of the products.
7. UDC-Publishing is entitled to deliver a similar product of similar quality to the ordered product, if the ordered product is no longer available. The customer is then entitled to dissolve the Agreement free of charge and to return the product free of charge.

7. Right of withdrawal

1. This article only applies to the Customer, who is a natural person who is not acting in the exercise of his profession or business.
2. The customer has the right to dissolve the distance agreement with UDC-Publishing within 14 days after receipt of the product, without stating reasons, free of charge.
3. The term starts on the day after the Customer, or a third party designated by him in advance, who is not the carrier, has received the product, or:

• if the Customer has ordered several products in the same order: the day on which the Customer, or a third party designated by him, has received the last product;
• if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the Customer, or a third party designated by him, received the last shipment or the last part;
• in the case of Agreements for regular delivery of products during a certain period: the day on which the Customer, or a third party designated by him, has received the first product. 

1. The customer must bear the return costs himself, if these costs are higher than the regular postal rate, UDC-Publishing will provide an estimate of these costs. The shipping costs incurred by the Customer when purchasing the product are not included in the return costs and remain at the Customer's own expense.
2. Within the withdrawal period referred to in paragraph 1, the Customer will handle the product and packaging with care. The customer will only open the packaging and only use the product to the extent necessary to check the nature, characteristics and functioning of products. The basic principle here is that this inspection may not go beyond what the Customer could do in a physical store.
3. Customer is only liable for depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is allowed in the previous paragraph.
4. The Customer can dissolve the Agreement in accordance with the term set in paragraph 1 of this Article by sending the model withdrawal form (digitally) to UDC Publishing, or by indicating to UDC Publishing in another unambiguous way that he has discontinued the purchase. sees. In the event of a digital notification, UDC-Publishing will confirm receipt of that notification. After termination, the Customer has 14 days to return the product. It is also possible to immediately return the product within the reflection period specified in paragraph 1 of this Article, provided that the model withdrawal form or other unambiguous statement for withdrawal is enclosed.

Products can be returned to:
UDC Publishing
Dijksestraat, 29B
5701AJ, HELMOND

5. Amounts already paid (in advance) by the Customer will be refunded to the Customer as soon as possible, but at the latest within 14 days after dissolution of the Agreement, in the same way that the Customer paid for the order. If the Customer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, UDC Publishing does not have to reimburse the additional costs for the more expensive method. Unless UDC-Publishing offers to collect the product itself, UDC-Publishing may withhold payment until UDC-Publishing has received the product or until the Customer demonstrates that he has returned the product, whichever is the earlier.
6. Information about whether or not the right of withdrawal applies and any desired procedure is clearly stated on the Website in good time before the Agreement is concluded.
7. The right of withdrawal does not apply to:

• Products created by the entrepreneur in accordance with the Customer's specifications;
• The delivery of digital content other than on a tangible medium if the execution has started with the express prior consent of the Customer and he has declared that he thereby loses his right of withdrawal.

1. Payment

1. The customer must make payments to UDC-Publishing in accordance with the payment methods indicated in the order procedure and possibly on the Website. UDC-Publishing is free to choose payment methods and these may also change from time to time. In the event of payment after delivery, the Customer has a payment term of 14 days starting on the day after delivery.
2. If the Customer does not meet his payment obligation(s) in time, he is, after he has been notified by UDC-Publishing of the late payment and UDC-Publishing has granted the Customer a period of 14 days to still fulfil his payment obligation. after payment has not been made within this 14-day period, the statutory interest will be owed on the amount still owed and UDC Publishing is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by it. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% on the next €2,500 and 5% on the next €5,000 with a minimum of €40. UDC Publishing can deviate from the stated amounts and percentages in favour of the Client. 

2. Warranty and Conformity

1. This article only applies if there is a Customer who is not acting in the exercise of his profession or business. If UDC-Publishing provides a separate warranty on the products, this applies to all types of Customers, without prejudice to the just stated.
2. UDC-Publishing guarantees that the products comply with the Agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the legal provisions and/or regulations existing on the date of the conclusion of the Agreement. or government regulations. If specifically agreed, UDC-Publishing also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
3. If the delivered product does not comply with the Agreement, the Customer must inform UDC-Publishing thereof within a reasonable period of time after discovering the defect.
4. If UDC-Publishing considers the complaint to be well-founded, the relevant products will be repaired, replaced or reimbursed after consultation with the Customer. With due observance of the Article regarding liability, the maximum compensation is equal to the price paid by the Customer for the product.

3. Warranty for business purchases

1. UDC-Publishing guarantees that the products comply with the Agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the legal provisions and/or applicable legal provisions existing on the date of the conclusion of the Agreement. or government regulations. If specifically agreed, UDC-Publishing also guarantees that the product is suitable for other than normal use. Otherwise, the product is suitable for normal use.
2. If the delivered product does not comply with the Agreement upon delivery, the Customer must inform UDC-Publishing thereof within a reasonable period of time after discovering the defect.
3. If UDC-Publishing considers the complaint to be well-founded, the relevant products will be repaired, replaced or (partially) reimbursed after consultation with the Customer.

4. Complaints procedure

1. If the Customer has a complaint about a product (in accordance with Article regarding warranty and conformity) and/or about other aspects of UDC-Publishing's services, he can submit a complaint to UDC-Publishing by telephone, e-mail or post. Submit. See the contact details at the bottom of the Terms and Conditions.
2. UDC Publishing will provide the Customer with a response to his complaint as soon as possible, but in any case within 2 days after receipt of the complaint. If it is not yet possible to provide a substantive or definitive response, UDC-Publishing will confirm the complaint within 2 days of receipt of the complaint and give an indication of the period within which it expects to provide a substantive or final response to the complaint. Customer's complaint.
3. Customer who is not acting in the exercise of his profession or business can also file a complaint via the European dispute resolution platform, which can be reached at http://ec.europa.eu/odr/.

5. Liability

1. This Article only applies if the Customer is a natural or legal person acting in the exercise of his profession or business.
2. The total liability of UDC Publishing towards the Customer due to an attributable shortcoming in the fulfilment of the Agreement is limited to compensation of a maximum of the amount of the price stipulated for that Agreement (including VAT).
3. Liability of UDC Publishing towards the Customer for indirect damage, including in any case - but expressly not limited to - consequential damage, lost profit, lost savings, loss of data and damage due to business stagnation, is excluded.
4. Except for the cases referred to in the previous two paragraphs of this Article, UDC Publishing has no liability whatsoever towards the Customer for compensation, regardless of the ground on which an action for compensation would be based. However, the restrictions referred to in this Article will lapse if and insofar as damage is the result of intent or gross negligence on the part of UDC Publishing.
5. The liability of UDC Publishing towards the Customer due to an attributable shortcoming in the fulfilment of an Agreement only arises if the Customer gives UDC Publishing notice of default immediately and properly, stating a reasonable term to remedy the shortcoming, and UDC Publishing also after that period continues to fail to fulfil its obligations. The notice of default must contain as detailed a description as possible of the shortcoming, so that UDC Publishing is able to respond adequately.
6. A condition for the existence of any right to compensation is always that the Customer reports the damage in writing to UDC Publishing as soon as possible, but at the latest within 30 days after it arises.
7. In the event of force majeure, UDC Publishing is not obliged to compensate any damage caused to the Customer.

6. Retention of Title Business Purchases

1. All delivered goods remain the property of UDC Publishing until all claims that UDC Publishing has on the Business Customer (including any related (collection) costs and interest) have been paid in full.
2. Before the transfer of ownership referred to, the Business Customer is not authorised to sell, deliver or otherwise dispose of these items, other than in accordance with its normal business and the normal destination of the items. In addition, the Business Customer is not permitted to pledge these items or to grant third parties any other right thereto as long as the ownership of these items has not passed to the Business Customer.
3. Business Customer is obliged to keep the goods delivered under retention of title carefully and as recognisable property of UDC Publishing.
4. UDC Publishing is entitled to take back the goods that have been delivered under retention of title and are still at the buyer's premises if the Business Customer does not ensure timely payment of the invoices or is or is in danger of having payment difficulties.
5. The Business Customer will at all times grant UDC Publishing free access to its items for inspection and/or to exercise the rights of UDC Publishing.

7. Personal data

1. UDC-Publishing processes the personal data of the Customer in accordance with the privacy statement published on the Website.

8. Final Provisions

1. Dutch law applies to the Agreement.
2. Insofar as not dictated otherwise by mandatory law, all disputes that may arise as a result of the Agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where UDC Publishing is located.
3. If a provision in these General Terms and Conditions proves to be invalid, this does not affect the validity of the entire General Terms and Conditions. In that case, the parties will determine (a) new provision(s) as a replacement, which will give shape to the intention of the original provision as much as legally possible.
4. In these General Terms and Conditions, "in writing" also includes communication by e-mail and fax, provided that the identity of the sender and the integrity of the e-mail are sufficiently established.

Contact details
If you have any questions, complaints or comments after reading these General Terms and Conditions, please do not hesitate to contact us in writing or by e-mail.

UDC Publishing
Dijksestraat, 29B
5701AJ, HELMOND

Phone: 0630733100
Email: info@udc-productions.com

Chamber of Commerce number: 17246993
VAT number: NL001691357B70